II miejsce naszej magistrantki

włącz . Opublikowano w Magistranci

Miło nam poinformować, że nasza magistrantka Ewelina Pluta zajęła II miejsce w XXXV Wydziałowym Konkursie Prac Magisterskich w Sesji Farmaceutycznej. Promotorem pracy była dr n. farm. Jolanta Sochacka. GRATULUJEMY!!!

dyplom eweliny pluta 401 x 600.jpg

Wymogi i zalecenia

włącz . Opublikowano w Magistranci

Wymogi i zalecenia

Regulamin obrony

REGULAMIN EGZAMINU MAGISTERSKIEGO I OBRONY PRACY MAGISTERSKIEJ

 

 1. Warunkiem uzyskania tytułu magistra jest zdanie egzaminu magisterskiego i obrona pracy magisterskiej na ocenę, co najmniej dostateczną.
 2. Pracę magisterską  student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego, co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Dziekan, na wniosek kierownika jednostki,  po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału może upoważnić do kierowania pracą magisterską nauczyciela akademickiego,  który, co najmniej od 3 lat  ma stopień doktora.
 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego i do obrony pracy magisterskiej  jest zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w planie studiów.
 5. Student studiów stacjonarnych obowiązany jest złożyć  pracę magisterską  nie  później niż do dnia 30 czerwca.
 6. Dziekan na wniosek opiekuna pracy lub studenta, w uzasadnionych przypadkach: 1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim, 2. braku możliwości wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta, może przedłużyć termin złożenia pracy magisterskiej, o okres nie  dłuższy niż 6 miesięcy od terminu określonego w punkcie 5.
 7. W razie dłuższej nieobecności opiekuna pracy, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan na wniosek studenta wyznacza osobę, która przejmuje obowiązek kierowania pracą. Zmiana opiekuna pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej.
 8. Student, który nie złożył pracy magisterskiej w wyznaczonym terminie, zostaje skreślony z listy studentów.
 9. Student składa pracę magisterską w Dziekanacie w 3 egzemplarzach formie papierowej (wydruk komputerowy), w tym jeden egzemplarz pisany dwustronnie i bindowany, a  pozostałe dwa pisane  jednostronnie, oprawione w twarde okładki. Ponadto jeden egzemplarz pracy w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych. Razem z pracą magisterską student składa opinię opiekuna pracy.
 10. Opiekun pracy pisze opinię, w której ocenia  studenta, jego zaangażowanie i wkład w realizację pracy magisterskiej, bez oceny pracy. Opiekun pracy podaje także  propozycję dwóch recenzentów.
 11. Recenzentem pracy magisterskiej może zostać: a. pracownik naukowy posiadający, co najmniej  stopień naukowy doktora habilitowanego, z uwzględniem  punktów b i c. b. opiekun pracy, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, może zaproponować na recenzenta nauczyciela akademickiego ze stopniem doktora, c. opiekun pracy, ze stopniem doktora,  na recenzenta proponuje pracownika naukowego,  co najmniej ze stopniem doktora habilitowanego.
 12. Recenzentem pracy nie powinien być pracownik Katedry lub Zakładu w którym  praca została wykonana.
 13. Oceny pracy magisterskiej dokonuje jeden recenzent.
 14. Po złożeniu w Dziekanacie praca magisterska zostaje sprawdzona i zweryfikowana pod względem samodzielności jej autora w przygotowaniu pracy, zgodnie z regulaminem antyplagiatowym obowiązującym w Uczelni.
 15. Dziekan kieruje pracę magisterską do jednego z proponowanych recenzentów.
 16. Egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej odbywają się przed Komisją powołaną przez Dziekana, po otrzymaniu recenzji pracy magisterskiej.
 17. W skład Komisji wchodzą: 1. Przewodniczący – Dziekan lub Prodziekan, 2. Opiekun pracy, 3. Recenzent pracy.
 18. Egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej powinny odbyć się w terminie nie  przekraczającym trzech miesięcy od daty złożenia pracy.
 19. Egzamin magisterski i obrona pracy magisterskiej odbywają się  tego samego dnia, w następującym porządku: a. egzamin magisterski, b. obrona pracy magisterskiej.
 20. Przebieg egzaminu magisterskiego: a. Obowiązują zagadnienia związane z kierunkiem studiów. b. Student odpowiada na pytania, które zadają członkowie Komisji, c. Po opuszczeniu sali przez studenta Komisja ustala ocenę, którą Przewodniczący  wpisuje do protokołu i indeksu. d. Przewodniczący  ogłasza studentowi wynik egzaminu magisterskiego. e. Aby przystąpić do obrony pracy magisterskiej, student musi zdać egzamin magisterski, co najmniej na ocenę dostateczną.
 21. Przebieg obrony pracy magisterskiej: a. Opiekun pracy  przedstawia opinię o studencie. b. Student przedstawia pracę magisterską (założenia, cele, wyniki i wnioski) - do 10 minut. c. Recenzent przedstawia pisemną ocenę pracy. d. Student odpowiada na uwagi zawarte w recenzenzji oraz pytania członków Komisji. e. Po zakończeniu odpowiedzi student opuszcza salę, a Komisja  ustala ocenę, którą  Przewodniczący wpisuje do protokołu i indeksu. f. Przewodniczący ogłasza studentowi wynik obrony pracy magisterskiej. g. Obrona pracy magisterskiej jest ważna, gdy student uzyska, co najmniej ocenę dostateczną.
 22. Do oceny wyników egzaminów stosuje się skalę ocen określoną w §14 ust.5 Regulaminu studiów.
 23. W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego lub obrony  pracy magisterskiej oceny niedostatecznej, a także  nieusprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin nie może odbywać się wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 24. W przypadku, nieusprawiedliwionego nie przystąpienia  studenta do egzaminu lub nie zdania egzaminu magisterskiego w drugim terminie Dziekan  podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

Format pracy

Zasady redagowania prac magisterskich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

 

Formatowanie strony 

 • Czcionki Arial lub Times  New  Roman
 • Wielkość czcionki – 12
 • Odstęp między wierszami – 1,5
 • Marginesy:lewy – 3,5 cm
 • prawy – 1,0 cm
 • górny i dolny – 2,5 cm 

Układ pracy

 • Strona tytułowa
 • Spis treści
 • Wykaz skrótów
 • Wykaz tabel
 • Wykaz rycin
 • Tekst pracy
 • Oświadczenie (podpisane przez studenta) 

Złożenie pracy do dziekanatu                            

Pracę magisterską należy złożyć w formie papierowej (3 egzemplarze: opiekun, recenzent, archiwum) oraz w formie elektronicznej na informacyjnym nośniku danych (2 egzemplarze: archiwum, opiekun). Zaleca się, aby egzemplarz pracy do archiwum drukowany był dwustronnie i bindowany.

 

Układ strony tytułowej


Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu

(na tej stronie może być umieszczone logo ŚUM

 

 

 

 

Imię i nazwisko

 

Tytuł pracy (po polsku, bez kropki na końcu zdania)

Tytuł pracy (po angielsku)

 

 

Praca magisterska

 

 

 

 

 

                                                                                                   Praca wykonana w:

                                                                                                   (pełna nazwa Katedry, Zakładu)

                                                                                                   Opiekun :

                                                                                                   (tytuł, imię, nazwisko)

 

 

 

                                                    Sosnowiec – (rok obrony)


 

Spis treści

Powinien zawierać tytuły poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów  pracy z podaniem strony na której się znajdują.

 

Wykaz skrótów

Wykaz powinien obejmować ułożone w porządku alfabetycznym wszystkie skróty użyte w pracy oraz ich pełną nazwę w języku polskim

Np. TGF – transformujący czynnik wzrostu

 

Wykaz tabel

Wykaz ten powinien zawierać  numery  i tytuły wszystkich tabel. Tabele należy numerować cyframi rzymskimi

 

Wykaz rycin

Wykaz ten powinien zawierać numery i tytuły wszystkich rycin. Ryciny należy numerować cyframi arabskimi.

 

Tekst pracy

Tekst pracy powinien być podzielony na następujące rozdziały numerowane cyframi rzymskimi:

I.       Wstęp

II.     Założenia i cele pracy

III.    Materiał i metody

IV.   Wyniki

V.    Dyskusja

VI.   Wnioski

VII.  Piśmiennictwo

VIII. Streszczenie w języku polskim

 

Cytowanie piśmiennictwa

Numery   pozycji piśmiennictwa należy umieścić w nawiasach kwadratowych na końcu cytowanego zdania. W przypadku, gdy cytowane jest nazwisko autora pracy, nawias kwadratowy należy umieścić po jego nazwisku. Np.: Nowak i wsp. [  ]……..

 

Skróty

Skróty nazw użyte w  tekście powinny być wyjaśnione w miejscu, w którym pojawiły się po raz pierwszy.

 

Tabele

Tabele należy numerować cyframi rzymskimi. Numer i tytuł  należy umieścić nad tabelą. Objaśnienia (legenda) powinna być umieszczona pod tabelą

 

Ryciny

Ryciny należy numerować cyframi arabskimi.  Numer i tytuł ryciny należy umieścić pod ryciną. Wykresy i fotografie użyte w pracy należy nazwać rycinami. Zaleca się umieszczenie tabel i rycin w tekście. W wyjątkowych sytuacjach tabele lub ryciny mogą być umieszczone na końcu pracy,  po streszczeniu.

 

Piśmiennictwo

Powinno zawierać wszystkie ważne dla  pracy magisterskiej pozycje piśmiennictwa. Większość piśmiennictwa powinna pochodzić z ostatnich 5 lat. Liczba cytowanych prac nie powinna przekraczać 100 pozycji. Piśmiennictwo powinno być ułożone według kolejności cytowania w tekście.

W przypadku cytowania artykułu z czasopisma naukowego należy podać:

 • nazwiska wszystkich  autorów
 • tytuł artykułu
 • oficjalny skrót czasopisma
 • rok, tom, numer zeszytu (gdy są numery) oraz pierwszą i ostatnią stronę artykułu.

Przykłady cytowania piśmiennictwa:

 

(artykuł z czasopisma naukowego)

Kliman A, Carbone P, Gaydas L. Effects of intensive plasmapheresis on blood donors. Am J Clin Pathol 2003; 122 (3):860-865.

 

(Książka):

1. Lasek W. Immunologia. Warszawa: PWN; 2005: 23-26, 44-51.

2. Gołąb J, Jakóbisiak M, Lasek W, Stokłosa T. red. Immunologia. Warszawa: PWN; 2007: 21-27, 32-35.

3. Ślusarczyk J, Wysocki  J. Szczepionki przeciwwirusowe. [W:] Majewski S, Sikorki M. Szczepienia przeciw HPV. Lublin: Wydawnictwo Czelej; 2006: 31-43.

 

(artykuł z Internetu):

Należy podać nazwiska autorów, tytuł pracy, rok, numer, strony oraz adres internetowy.

Antyplagiat

Oprogramowanie

Zachęcamy studentów do zainstalowanie na swoich komputerach i laptopach następującego oprogramowania ułatwiającego pisanie pracy magisterskiej:

 

Statistica firmy StatSoft jest uniwersalnym, zintegrowanym systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. Śląski Uniwerystet Medyczny w Katowicach w ramach Programu Licencji Akademickich Przedłużanych Corocznie na oprogramowania Statistica firmy Statsoft udostępnia nieodpłatnie ww. oprogramowanie dla pracowników i studentów Śląskiego Uniwerystetu Medycznego w Katowicach.

 

Jak pobrać opragramowanie: 

 • zapoznać się z warunkami udzielania licencji na oprogramowanie Statistica
 • wypełnić formularz on-line lub wypełnić i wydrukować plik zawierający kartę rejestracyjną
 • uzyskać pieczątkę Dziekanatu
 • z prawidłowo wypełnionym i podpisanym oświadczeniem udać się do: Centrum Informatyki i Informatyzacji ul. Poniatowskiego 15 40-055 Katowice Tel/faks: +48 (32) 208-35-54 lub w Sosnowcu na ul. Jedności 8 (32) 364 12 00 lub na ul. Ostrogórska 30 tel. (32) 364 13 06

 

Tematy prac i promotorzy

włącz . Opublikowano w Magistranci

 

 • Tematy prac realizowanych w roku 2016/2017w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]
 • Tematy prac realizowanych w roku 2015/2016 w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]
 • Tematy prac realizowanych w roku 2014/2015 w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]
 • Tematy prac realizowanych w roku 2013/2014 w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]
 • Tematy prac realizowanych w roku 2012/2013 w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]
 • Tematy prac realizowanych w roku 2011/2012 w Zakładzie Chemii Ogólnej i Nieorganicznej [tutaj]

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker